Externe contacten

Contactgegevens van diverse instanties
Leerplichtambtenaar Leiderdorp
Regionaal Bureau Leerplicht: 071 - 52 39 000

Inspectie van het Onderwijs
info@owinsp.nl; www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 - 8051
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld via meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 - 1113111 (lokaal tarief)

Centrum voor Jeugd en Gezin
Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken verschillende professionals, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, maatschappelijk werkers en pedagogen, samen. De kernpartners van het CJG zijn de GGD Hollands Midden en het maatschappelijk werk van Kwadraad. Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid en taken, maar ze werken allemaal ter ondersteuning van u en uw kinderen. Alle medewerkers van het CJG zijn geschoold in de methode 'Positief Opvoeden' volgens Triple P (Positief Pedagogisch Programma).

Hebt u een vraag of wilt u in gesprek met een medewerker van het CJG? Informatie over de openingstijden vindt u op de website van het CJG: www.cjghm.nl. Klik op uw woonplaats en/of wijk. Alle CJG's zijn telefonisch te bereiken via 088 - 254 23 84. Een (anonieme) vraag stellen via de website is ook mogelijk.
 
Schoolbegeleiding
Driestar educatief, Postbus 368, 2800 AJ Gouda, tel. 0182540333
Contactpersoon voor leerlingbegeleiding: drs. A.B.T. van 't Hof, tel. 0182 - 76 03 98

Administratiekantoor
Onze school is aangesloten bij de door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs ingestelde klachtencommissie, die is ondergebracht bij de stichting GCBO, een samenwerkingsverband van geschillencommissies in het bijzonder onderwijs. GCBO doet de administratieve afwikkeling van een klacht, en ook kunt u daar met uw vragen terecht bij een mogelijke klacht. U kunt uw klacht indienen door een brief of een mail te sturen naar GCBO. Bij het in behandeling nemen van uw klacht gebruikt GCBO een vragenformulier, dat is te downloaden op de site van GCBO. Dit dient ter ondersteuning van de door u zelf opgestelde klachtbrief, en die kunt u dus gelijk meesturen. Dit zijn de contactgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) | F 070-3020836 |E info@gcbo.nl | W www.gcbo.nl

Logopedie
Logopedie valt onder het GGD-secretariaat, tel. 071 - 51 63 342

GGD
Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden, tel. 088-3083000
Speciale school voor basisonderwijs
Ds. N.H. Beversluisschool, Hoogenburg 24, 2804 ZR Gouda
Directeur: dhr. M. van der Vliet, tel. 0182 - 57 00 04

Bureau Halt Zuid-Holland Noord
Admiraal Helfrichweg 2, 2315 VC Leiden, tel. 071 - 58 91 222
E-mail: haltzhn@planet.nl
 
Buitenschoolse opvang
Ouders kunnen gebruikmaken van buitenschoolse opvang. Dit betreft zowel voor- als naschoolse opvang van 07.30 uur tot 18.30 uur op schooldagen en in schoolvakanties. Vanuit een Bijbelse visie op de positie van het gezin is het bestuur van mening dat er een onderscheid in verantwoordelijkheid is tussen ouders en school. De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg voor hun kind(eren). De school heeft de verantwoordelijkheid het onderwijs aan de kinderen te verzorgen. Als u opvang voor uw kinderen nodig hebt, dan beschouwt zij het dus ook als uw taak om dit te regelen.
Reden waarom wij volstaan met een verwijzing naar christelijk gastouderbureau Korelon (www.korelon.nl), naar Smallsteps (www.smallsteps.nl) in Leiden en FloreoKids (www.floreokids.nl) in Leiderdorp. U kunt zelf met deze instanties bespreken voor welke dagen en tijden u kinderopvang wilt. Ook het eventuele vervoer tussen de school en de kinderopvang kan in overleg met hen worden geregeld. Of en in welke mate u voor vergoeding in aanmerking komt is afhankelijk van verschillende factoren. In sommige gevallen wordt er door de werkgever een bijdrage geleverd in de kosten.