Wat leren de kinderen bij ons op school

Onderwijskundige uitgangspunten
Voor en met de kinderen willen we de volgende zaken bereiken: een gedegen opleiding tot een zelfstandige persoonlijkheid, naar Gods Woord; een goede sociale omgang met andere mensen, een goede omgang met dieren en de hele schepping; een individuele benadering, dus naar persoonlijke capaciteit en vermogen; een beoordeling die niet alleen gebaseerd is op opleidingsscores, maar ook op andere (sociale) vaardigheden; het vermijden van elke vorm van discriminatie, op welke grond dan ook. Verscheidenheid tussen de kinderen of in hun achtergrond geeft geen excuus tot discriminatie of pesterijen. We stellen de leermiddelen en methodes afhankelijk van onze uitgangspunten. De gebruikte methodes komen overeen met, of worden in de les aangepast aan de 'Kerndoelen voor het Reformatorisch Primair Onderwijs'.

De school zien wij niet alleen als een opleidingsinstituut, maar ook als een leefgemeenschap waar de kinderen zo'n acht jaar van hun jonge leven doorbrengen. De school is een plaats waar niet alleen 'opgeleid' moet worden, maar waar ook moet worden geleerd met en voor elkaar te leven tot eer van God. Dit vraagt veel tact en vaardigheid van de leerkrachten. Zij proberen een leerklimaat te scheppen waarin aandacht is voor de verschillen tussen leerlingen.

Organisatie van het onderwijs
De schoolorganisatie gaat uit van jaargroepen. Dit wil zeggen dat in elke groep kinderen zitten die ongeveer dezelfde leeftijd hebben en een afgesproken hoeveelheid lesstof ontvangen. Het is niet zo dat aan alle kinderen exact hetzelfde onderwijs wordt aangeboden. Waar mogelijk en nodig houden we rekening met verschillen en differentiëren we in niveau en hoeveelheid lesstof.
Doordat het aantal leerlingen per leeftijdsgroep vrij klein is, worden groepen gecombineerd. Zowel de leerkrachten als de leerlingen hebben bij de training rond zelfstandig werken geleerd hier goed mee om te gaan. Het blijkt in de praktijk dan ook geen probleem te zijn voor een goede voortgang van het onderwijs, zeker in het kader van adaptief onderwijs (het omgaan met verschillen tussen leerlingen).

Godsdienstige vorming
Elke schooldag wordt begonnen en geëindigd met zingen en bidden. Voor de Bijbelvertellingen gebruiken we de Statenvertaling. Elke week wordt er drie à vier keer verteld. Op vrijdag wordt in groep 3 t/m 8 de leerstof van de Bijbelvertellingen verwerkt en gememoriseerd, of een zendings- of kerkgeschiedenisverhaal verteld. We gebruiken de methode 'Hoor het Woord' als handreiking bij onze lessen. In groep 1 t/m 7 worden de psalmen geleerd. In groep 8 leren de kinderen elke week een of meerdere vragen van het 'Kort Begrip'. In alle groepen wordt een half uur per dag godsdienstonderwijs gegeven.

Activiteiten in de kleutergroep
In de kleutergroep werken we met thema's die tot spel leiden en waaruit allerlei activiteiten voortkomen die uitgevoerd worden in een hoek, in een groepje of alleen aan een tafel. Er wordt gezorgd voor voldoende basismaterialen en ontdekmogelijkheden. De inrichting en de samenstelling van de hoeken komt tot stand in overleg met de kinderen en wisselt regelmatig.
We beginnen de dag gezamenlijk in de kring. Daarna vinden de activiteiten werken/spelen plaats, waarbij we kindvolgend werken. Er is aandacht voor de individuele ontwikkeling van de kinderen. 's Middags vindt er eenzelfde programma plaats. De kring en de 'kleine kring' zijn een begrip binnen de groep.
We zijn volop bezig met het werken met een planbord, waarbij het kind een keuze maakt voor een hoek of een activiteit in een kleine groep. Het doel hiervan is om de interesses en de resultaten op een hoger plan te brengen. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor succes bij heel veel andere leerprocessen.


Aan het eind van groep 2 wordt zorgvuldig bekeken welke kinderen naar groep 3 kunnen. Dit is niet alleen aan leeftijd gebonden. We vinden het heel belangrijk dat een kind lang genoeg in de kleutergroep zit. Hierover is altijd zorgvuldig overleg met de ouders.

Eens per jaar wordt er een onderbouwpresentatie georganiseerd. Ouders kunnen onder schooltijd werkjes van de kinderen komen bekijken in het speellokaal. De kinderen mogen dan ook zingen, vertellen en het een en ander laten zien.

Basisvaardigheden
In groep 1 en 2 wordt gewerkt aan de voorbereiding van de basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen). In groep 3 gaat het leren lezen, schrijven, taal en rekenen wat planmatiger, hoewel er ruimte is voor het werken op eigen niveau en voor spelenderwijs leren.
Basisvaardigheden hebben een centrale plaats in het onderwijs: de helft van de tijd zijn de kinderen op onze school bezig met kernvakken. De vorderingen op het gebied van lezen, spellen en rekenen worden in het leerlingvolgsysteem vastgelegd. Er wordt gestreefd naar een ononderbroken ontwikkelingslijn, zodat een leerling in principe in acht jaar de basisschool kan doorlopen en daarbij de kerndoelen haalt.
Lezen
In groep 1 en 2 krijgen kinderen de gelegenheid om spelenderwijs met letters bezig te zijn. Deze manier van leren lezen sluit aan bij het kind. Er wordt in eigen tempo en op eigen niveau lezen geleerd. De beginnende geletterdheid volgen we op een natuurlijke wijze. In groep 3 en 4 sluiten we met het lezen daarop aan. In groep 5 en 6 krijgt het technisch lezen aandacht. Eind groep 7 moet een kind op AVI-Plus zitten.
Twee keer per cursusjaar wordt het leesniveau getoetst. Naast het technisch lezen wordt er in de groepen 4 t/m 8 ook aandacht besteed aan het begrijpend lezen, met behulp van de methode 'Nieuwsbegrip'. Behalve de methodegebonden toetsen worden er ook methode-onafhankelijke toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen.

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig bij het leren lezen. Op school hebben we twee leesmoeders. Zij geven ieder een morgen per week individuele leeshulp.
Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, wordt u door de leerkracht hierover geïnformeerd.

Schrijven
Voor het aanleren van het methodisch schrijven werken we met de schrijfmethode 'Klinkers'. Deze methode sluit aan bij de aanvankelijk leesmethode 'Lijn 3'. Met deze methode leren we kinderen in vlot tempo netjes schrijven in blokschrift.
Taal en spelling
'Lijn 3' wordt ingezet voor het aanvankelijk lezen in groep 3. In groep 4 t/m 8 werken we met de methode 'Taal actief'. De volgende onderdelen komen in de taalmethode aan bod: spreken, luisteren, stellen, woordenschat, grammatica en spelling van veranderlijke en onveranderlijke woorden.

Naast de methodegebonden taaltoetsen en controledictees worden de vorderingen op het gebied van spelling tweemaal per jaar methode-onafhankelijk getest met behulp van de leerlingvolgsysteemtoets.
De Engelse taal komt in de groepen 1 t/m 8 aan de orde. Het is een voorbereiding op het voortgezet vreemdetalenonderwijs. Voor de lessen Engels maken we gebruik van de methode 'My name is Tom' in de groepen 1t/m 8, een leerlijn die is gebaseerd op het bekende 'Ik ben Bas'. In groep 1/2 komen de onderdelen 'my family' en 'my house' aan de orde, in groep 3/4 zijn het 'my birthday' en 'my school'. Als aanvulling op deze methode gebruiken we wordlists die passen bij de thema's; hiermee vergroten we de Engelse woordenschat.
Eind groep 7 en halverwege groep 8 wordt CITO Engels afgenomen. De luistervaardigheid en woordenschat worden dan getoetst. Hiermee kunnen we de kennis en vaardigheid van de leerlingen nog beter vaststellen en daarop inspelen.
Rekenen
In groep 3 t/m 8 wordt er gewerkt met de rekenmethode 'Pluspunt'. Het is een zogenoemde realistische methode. Dit betekent dat er niet zo vaak rijtjes met sommen voorkomen, maar dat er uitgegaan wordt van situaties uit het dagelijkse leven. De rekenstof is verdeeld in blokken. Tegen het einde van elk blok volgt een toets. Twee keer per jaar worden de vorderingen ook getoetst door middel van een methode-onafhankelijke leerlingvolgsysteemtoets.

Geschiedenis
Geschiedenis is een vertelvak bij uitstek. We werken met de methode 'Speurtocht'. Deze methode start al in groep 3. Ook het digibord wordt hierbij ingezet. Bij het vak geschiedenis gaat het onder andere om de kennis van belangrijke personen, historische begrippen en belangrijke jaartallen.

Aardrijkskunde
Aardrijkskunde omvat de wereld waarin wij leven, wonen en werken. Het gaat om een Bijbelse levenshouding ten opzichte van de aarde in al haar verschijningsvormen en met al haar bevolkingsgroepen. Op dit moment werken we met de methode 'Geobas'. In groep 3/4 komen algemene thema's aan de orde. In groep 5 zijn het thema's over ons land. In groep 6 komt Nederland per provincie aan de orde, gevolgd in groep 7 door de landen van Europa en in groep 8 door de overige werelddelen.

Biologie
Binnen dit vakgebied krijgen biologie, natuurkunde, menskunde, milieueducatie en bevordering van gezond gedrag een belangrijke plaats. Het gaat met name om inzicht in het samenleven van mensen, dieren en planten. Zorg, eerbied en verwondering voor de schepping neemt een grote plaats in. In groep 3 t/m 8 wordt gewerkt met de methode 'Leefwereld'.

Schooltuin
Als school vinden we het belangrijk om oog te hebben voor de verschillende gaven van kinderen, voor 'hoofd, hart en handen'. Om kinderen die graag praktisch aan de slag gaan tegemoet te komen én om kinderen die daar minder sterk in zijn te stimuleren, werken we met een schooltuin. Voor elke groep is er een stukje grond waarin groenten of bloemen gezaaid en verzorgd worden.
Verkeersopvoeding
In groep 3 t/m 7 gebruiken we de methode 'Klaar… over!'. Deze methode sluit dicht aan bij de leef- en ervaringswereld van een basisschoolkind. Het gaat bij verkeer om opvoeding die gericht is op het gedrag van de andere verkeersdeelnemers. Groep 7 doet in april het schriftelijke verkeersexamen en in mei het praktische verkeersexamen. Ook worden er drie keer per jaar praktische verkeerslessen gegeven met hulp van SCHOOL op SEEF.

Expressieactiviteiten
Bij de expressievakken richten we ons op het leren gebruiken van technieken en materialen. Vanuit deze invalshoek willen we de creativiteit van de leerlingen ontwikkelen en bevorderen.


Muzikale vorming
We gebruiken de methode 'Meer met muziek!'. Deze methode kent een heldere thematische opbouw. De steeds terugkerende thema's in de onder- en middenbouw zijn: beteknis, vorm, kort-lang, sterk-zacht, hoog-laag. In de bovenbouw komen vervolgens verschillende thema's aan bod die met muziek te maken hebben.


Cultuureducatie
In het kader van cultuureducatie bezoeken we jaarlijks musea en maken we excursies, bijvoorbeeld naar het Rijksmuseum van Oudheden.

Bewegingsonderwijs
In de groepen 1 en 2 is er dagelijks aandacht voor beweging in de vorm van spelletjes, buitenspel of kleutergymnastiek in het speellokaal. De groepen 3 t/m 8 hebben één keer in de week gymnastiek in de gymzaal in het 'Zijlkwartier' (Van der Marckstraat).
 
Wilt u voor geschikte gymkleding zorgen? Een korte broek met shirt of een turnpakje en sport- of gymschoenen met witte zool. De gymspullen mogen, mits regelmatig gewassen, op school blijven in een tas. Voor de laagste groepen vragen wij u gymschoenen mee te geven die de kinderen zelf kunnen aan- en uittrekken. Tijdens de gymlessen willen we vooral veel bewegen.

Andere activiteiten
Naast de lessen zijn er ook buitenschoolse activiteiten. Vlak bij school is het park 'De Houtkamp'. Regelmatig brengen we een bezoek aan de kinderboerderij of het 'Milieu Educatief Centrum'. Ook gaan we wel eens naar de Heemtuin in Leiderdorp of het Heempark in Leiden.
Elk jaar gaan alle groepen een keer op schoolreis (met uitzondering van groep 7/8 in het jaar dat zij op kamp gaan). Ook worden er excursies georganiseerd naar bijvoorbeeld musea of bedrijven, passend bij de thema's die in de lessen aan de orde komen. Eén maal per jaar hebben we sportdag. De laatste vrijdag van het schooljaar gaat groep 5 t/m 8 zwemmen.

SEVO & SOVA
Onze leerlingen krijgen de lessen seksuele vorming (SEVO) met behulp van de methode 'Wonderlijk gemaakt'. Deze lessen geven wij in de maanden januari en februari, in aanvulling op de seksuele opvoeding die u als ouders geeft. Daarnaast maken wij voor het aanleren van sociale vaardigheden (SOVA) gebruik van de methode 'Kinderen en… hun sociale talenten'.

Thema's
In de bovenbouw wordt enkele keren per jaar thematisch gewerkt. Daarbij worden (zaak)vakken gecombineerd in één thema. We merken dat het thematisch werken de betrokkenheid van de leerlingen vergroot. Bij deze thema's is er ook nadrukkelijk aandacht voor zowel samenwerkend leren als zelfstandig werken. Bovendien organiseren we eenmaal in de twee jaar een project. In alle groepen wordt dan aan een bepaald thema gewerkt (bijv. muziek, vervoer, landen, enz.). Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk vakken hierbij te betrekken. Aan het einde van dit project, dat twee weken in beslag neemt, wordt er een projectkijkavond georganiseerd. Alle kinderen, ouders en belangstellenden mogen dan het tentoongestelde werk van de kinderen komen bekijken.

Burgerschapskunde
Vanuit de overheid is aandacht voor 'actief burgerschap en sociale integratie' verplicht gesteld. Voor onze school betekent dit geen wijziging van ons beleid. De door de overheid gestelde doelen onderschrijven wij al jaren van harte. De pijlers 'identiteit', 'democratie' en 'participatie' hebben binnen ons bestaande onderwijsaanbod een plaats. Aan leerlingen worden kennis en vaardigheden aangeleerd om respectvol met medeburgers om te gaan, ook met hen die andere opvattingen hebben. Door bezoeken aan bijv. de Voedselbank, gehandicapten, een rooms-katholieke kerk of een synagoge werken we dit concreet uit.

Verwijzing naar het speciaal onderwijs
In het afgelopen jaar is er geen leerling naar het speciaal onderwijs doorverwezen.
De overheid streeft ernaar om het doorverwijzingspercentage onder de 2% te houden.

Vorderingen in basisvaardigheden
Binnen het leerlingvolgsysteem worden de vorderingen van de leerlingen vastgelegd. Deze gegevens vinden hun vertaling naar de ouders op de rapporten. Het leerlingvolgsysteem neemt een belangrijke plaats in bij leerlingbesprekingen.


Cito-scores
De uitslagen van de Cito-toetsen geven een beeld van het niveau van de leerlingen. Het onderstaande overzicht geeft de gemiddelde standaardscores van de Eindtoets van de afgelopen jaren. Een school mag maximaal twee jaar achter elkaar een onvoldoende halen op de Eindtoets.
Doorverwijzing
Bovenstaande Cito-score heeft de afgelopen jaren geleid tot de volgende doorverwijzing:
 
  2016/2017 2017/2018
LWOO 0 0
VMBO baka 2 1
VMBO gt 5 2
HAVO 0 1
HAVO/VWO 5 1
VWO 0 3
Totaal 12 8